Microsoft Word

 ภาพรวมของหลักสูตร  

 Microsoft Word 2003 โปรแกรมล่าสุดสำหรับสร้างและจัดการเอกสารทุกรูปแบบ  เช่น รายงาน, จดหมาย, ใบปะหน้าแฟกซ์, การจัดทำคู่มือ และการทำหนังสือ นอกจากนี้ Word ยังสามารถสร้างตารางที่สลับซับซ้อน ใช้กราฟและผังองค์กร เพื่อนำเสนอข้อมูลได้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Word 2003 , ความสามารถและการทำงานของโปรแกรม, การจัดรูปแบบและตกแต่งเอกสาร, การสร้างตาราง, การสร้างกราฟ, การทำจดหมายเวียน และการเชื่อมโยงงานกับอินเตอร์เน็ต

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ผู้ที่จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม  Microsoft Word 2003
และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารในชีวิตประจำวันได้
2. ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไป แล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้
ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม
3. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 4 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

x,xxx บาท (ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

การชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา หนองมน ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
2. เลขที่บัญชี  275-1-02274-6 (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455)
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
หรือ The Business Computer Centre Chonburi

** กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน  7 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

** ทางโรงเรียนฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

 ครั้งที่ 1
  • ความรู้เบื้องต้นของการใช้งานกับโปรแกรมสำหรับวินโดว์
  • ความสามารถและการทำงานของโปรแกรม WORD FOR WINDOWS
  • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอการทำงาน
  • การใช้แป้นพิมพ์ และเทคนิคการใช้ Mouse ในโปรแกรม
  • การป้อนข้อมูล / การเคลื่อนย้าย – คัดลอกข้อมูล  /
  • การลบ – แทรกข้อมูล
  • การบันทึกข้อมูล / การเปิด – ปิดเอกสาร
 ครั้งที่ 2
 • การจัดรูปแบบเอกสาร
  – การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
  – การตั้งระยะของข้อมูลในเอกสาร
  – การตั้งระยะย่อหน้า / ย่อหน้าเยื้อง
  – การจัดวางหัวกระดาษท้ายกระดาษ
  – การจัดวางข้อความในเอกสาร
  – การจัดวางเอกสารแบบคอลัมน์
 • การตกแต่งเอกสาร
  – การกำหนดรูปแบบตัวอักษร / ตัวอักษรแรกปล่อย
  – การตกแต่งเอกสารด้วยสัญลักษณ์ และเครื่องหมายหน้าหัวข้อ
  – การตกแต่งเอกสารด้วยรูปภาพ และการแก้ไข
  – การตกแต่งเอกสารด้วยอักษรศิลป์ และการแก้ไข   
 ครั้งที่ 3
  • การตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ / การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
  • การแก้ไขคำและข้อความแบบอัตโนมัติ / การตรวจคำสะกด / การค้นหาและแทนที่คำ
  • การค้นหาแฟ้มข้อมูล
  • การสร้างตาราง
   – การแทรก – ลบตาราง
   – การกำหนดขนาดของตาราง
   – การตกแต่งเส้นขอบให้ตาราง
   – การรวมช่องตาราง และการกำหนดหัวเรื่อง
   – การคำนวณในตาราง และการจัดเรียงข้อมูล
 ครั้งที่ 4
  • การเขียนสูตรทางคณิตศาสตร์
  • การสร้างกราฟด้วยโปรแกรม Word
  • การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
  • การจ่าหน้าซองเอกสารและป้ายผนึก
  • การทำงานด้วยมาโคร
  • สอบปิดคอร์ส