Microsoft Powerpoint

 

  PowerPoint 2003 โปรแกรมสร้างงาน  พรีเซนเตชั่น ที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะระบบช่วยเหลือใน PowerPoint ไม่เพียงแนะนำหลักการในการสร้างงานนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน แต่ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงาน โดยสามารถตกแต่งสไลด์ที่สร้างได้ โดยนำหลักการเลือกสีมาใช้กับสไลด์ และจัดองค์ประกอบศิลป์ได้อัตโนมัติ ทำให้เราสร้างงานนำเสนอได้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พื้นฐาน PowerPoint, ความหมายของ Presentation และการใช้งาน PowerPoint 2003

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน

;ผู้จบหลักสูตรมีความเข้าใจในโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม PowerPoint 2003 และสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างงานนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนชั่วโมงการเรียน 

หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 5 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

x,xxx บาท (ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

การชำระเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาหนองมน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 275-1-02274-6(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455)
สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
หรือ The Business Computer Centre Chonburi
Cancellation : กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน 7 วัน

 

ครั้งที่ 1 Introduction to PowerPoint

ความหมายของ Presentation

สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการ Present

 • เสียง
 • สื่อพิมพ์, เอกสาร
 • สื่อแผ่นใส
 • สไลด์, อื่นๆ

สื่อต่าง ๆ กับการจัดเตรียมและงบประมาณ

PowerPoint คืออะไร และเปรียบเทียบการใช้ PowerPoint กับสื่อชนิดต่าง ๆ

การใช้งาน PowerPoint

 • การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint / การเปิดและการปิด File ใช้งาน
 • View ต่าง ๆ ใน PowerPoint เช่น Slide View / Out Line View / Slide Sorter View / Note Page View และองค์ประกอบต่าง ๆ

การฉาย Slide Show

การสร้าง File Presentation ใหม่

 • การวางแผน
 • Auto Content
 • Pick A look Wizard
 • Blank Presentation
 • Template
 • Slide Layouts
ครั้งที่ 2 การทำงานกับ Text

 • การ Format Font & Size / การกำหนดสีให้ตัวอักษร
 • การพิมพ์ข้อความ / การแก้ไขและการจัด Alignment ของข้อความ
 • การใช้ Format Printer
 • การจัดลำดับใหม่ / การกำหนด Line Spacing

สีสันและเทคนิค

 • สีพื้น / Shading / Pattern / Color Scheme
 • การย้ายตำแหน่ง, การลบ, การแทรก และการคัดลอกแผ่น Slide
 • การกำหนด Transition ให้กับ Slide
 • การกำหนด Built Body Text
 • การบันทึกไฟล์ (Save File)

การวาดรูปทรงต่าง ๆ (Drawing)

 • การใช้ Drawing Tools
 • การเลือก Object
 • การใส่สี (Fill)
 • การใส่เส้นกรอบ (Line) ประเภทของเส้นกรอบ
 • การแรเงา (Shadow) และกำหนดลวดลาย (Pattern)
 • การเคลื่อนย้าย Object
 • การซ้อนภาพและจัดระดับภาพ
 • การรวมกลุ่มและแยกกลุ่ม
 • การพลิกภาพและหมุนภาพ
 • การพิมพ์ข้อความใน Object
 • การใช้ Guide Line และ Ruler
ครั้งที่ 3 การทำงานกับรูปภาพ (Picture)

 • การใช้ Clipart
 • การนำภาพจากที่อื่นมาใช้ (Insert Picture)
 • การดัดแปลงภาพ
 • การปรับขนาดของภาพ
 • การปรับแต่งสีใหม่ (Recolor)
 • การตัดบางส่วนของภาพ (Crop Picture)

การนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ (Graph)

 • วิธีสร้าง Graph
 • การทำงานที่รูปกราฟ
 • การนำรูปกราฟจากที่อื่นมาใช้ (Import Chart)
 • การทำงานกับ Data Sheet
 • การนำข้อมูลจากที่อื่นมาใช้ใน Data Sheet (Import Data)
ครั้งที่ 4 การนำเสนอ Organization Chart

 • รูปแบบพื้นฐาน
 • การใส่รายละเอียดใน Chart Box
 • การเลือกและยกเลิกการเลือก Chart Boxes
 • การเปลี่ยนรูปแบบของ Chart

Master และ Template

 • Slide Master
 • Handouts Master
 • Outline Master
 • Note Master
 • การกำหนด Template

การกำหนดการพิมพ์

 • Slide Setup
 • การพิมพ์ Note Page
 • การพิมพ์ Slide
 • การพิมพ์ Handouts
ครั้งที่ 5 ฝึกฝนและเพิ่มทักษะในการสร้าง Slide Show

 • การวางแผน และ Script
 • การสร้าง Slide ด้วย Text และ Drawing
 • การ Insert Picture และ Object ต่าง ๆ
 • การใส่ Effect
 • การนำภาพ Slide ที่สร้างมาแสดง
 • การนำเสนอภาพ Slide มากกว่า 1 ไฟล์มาแสดงอย่างต่อเนื่อง

สอบปิดคอร์ส