Computer Art & Graphics

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ ชลบุรี ( ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ )

หลักสูตร Computer Art & Graphic Design

ภาพรวมของหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงาน Printing Graphic Design อย่างมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงานสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบงาน ( Composition ), การจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การสร้างภาพ-ตกแต่งภาพ  โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator CS ซึ่งเป็นมาตราฐานหลักของโปรแกรมออกแบบ Graphic ในปัจจุบันร่วมกับโปรแกรมกราฟฟิคยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Adobe Photoshop CS เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริงด้านการผลิตงาน Printing Graphic Design เช่น Printing Advertising, Brochure , Package Design เป็นต้น

 

โปรแกรมที่ใช้อบรม

1. Adobe Illustrator 10 ( เป็นหลัก )    2. Adobe Pagemaker 7     3. Adobe Photoshop 7

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ผู้จบหลักสูตรได้เข้าใจกระบวนการผลิตและออกแบบงานด้าน Graphic Design ทั้งระบบ
2. ผู้จบหลักสูตรสามารถออกแบบงาน Graphic และ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ และสามารถใช้งานโปรแกรม Illustrsator CS ร่วมกับ โปรแกรมกราฟฟิคอื่น ๆ ได้ เช่น Photoshop CS
3. ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไป แล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม
4. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 10 ครั้ง

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

x,xxx บาท   ( ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

การชำระเงิน 

1.       โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

2.       ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาหนองมน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี  275-1-02274-6 (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455)

3.       สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

หรือ The Business Computer Centre Chonburi

Cancellation : กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน  7 วัน

ครั้งที่ 1.

เรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบ Graphic และ ขั้นตอนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

 • หลักการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • การใช้สี, การใช้ตัวอักษร, การจัดวางองค์ประกอบศิลป์, การกำหนดแนวคิดการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตงานสิ่งพิมพ์ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
 • เริ่มต้นกับการเรียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ( Adobe Photoshop 7, Adobe Page Maker 7 และ Adobe Illustrator 10 )

ครั้งที่ 2.

เริ่มเรียนรู้การทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Photoshop 7

 • เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Photoshop สำหรับงาน Graphic Design รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง และ ตกแต่งภาพ
 • การเลือกมุมมองภาพ , การใช้งานแถบเครื่องมือ , การใช้งานเมนู , การใช้งานเครื่องมือช่วยเหลือ
 • การใช้งาน Selections
 • แนะนำเครื่องมือการ Selection Tool, การใช้เครื่องมือ rectangular marquee tool, การใช้เครื่องมือ Elliptical marquee tool, การย้าย selection , การใช้เครื่องมือ magic wand , การใช้เครื่องมือ lasso tool , การเพิ่ม และ ลบ selections , การใช้เครื่องมือ magnetic lasso , การปรับขนาด selection , การรวม selection
 • การ Crop รูปภาพ

ครั้งที่ 3.

เริ่มการตกแต่งและเตรียมรูปภาพจากโปรแกรม Adobe Photoshop 7

 • การใช้งาน Layer เพื่อการซ้อนภาพ
 • การจัดการกับเลเยอร์ , การสร้าง และ แสดงเลเยอร์ , การเลือก และ ลบรูปภาพจากเลเยอร์ , การเรียงลำดับ เลเยอร์ , การกำหนดค่า opacity และการกำหนดโหมดของเลเยอร์ , การลิงค์เลเยอร์ , การใส่ค่ากราเดียนให้กับเลเยอร์ , การเพิ่มตัวอักษร ,การใช้งานเลเยอร์ สไตล์ , การรวมเลเยอร์ และการบันทึกงาน
 • การใช้งาน Masks and Channels เพื่อการทำ Photo Retouching
 • การทำงานเบื้องต้น , การใช้งาน Quick Mask, การแก้ไข quick mask, การบันทึก selection จาก mask , การแก้ไข mask, การสร้าง mask จาก selection และการประยุกต์ใช้งาน , การใช้งานฟิลเตอร์กับ masked selection , การใช้งาน Gradient Mask

·        การเตรียมรูปภาพเพื่อนำไปทำงานในโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Page Maker

ครั้งที่ 4.

เริ่มต้นออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator 10  เริ่มออกแบบงานด้วยโครงร่างเส้น ( Vector Graphic )

 • ฝึกใช้อุปกรณ์ หลัก และ อุปกรณ์เสริม เพื่อสร้างและ ตกแต่งภาพ
 • ฝึกใช้เครื่องมือในกลุ่มต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์วาดรูป , Effect , การใส่สี
 • หลักการใช้ Path ในการสร้างภาพ
 • การสร้างรูปเรขาคณิตพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยม , วงกลม , รูปหลายเหลี่ยม รูปร่างสำเร็จรูปอื่น ๆ ( star,Flare )
 • การเคลื่อนย้ายและการจัดการวัตถุ ด้วยคำสั่งต่าง ๆ( move,delete,Group,Align,Lock – Hide Project )
 • การปรับแต่งวัตถุ ( Transforming ) เช่น scale, Rotate , Reflect , Shear, Transform palette
 • ทดลองออกแบบภาพประกอบแบบ Vector Graphic

ครั้งที่ 5.

Create Graphic จากเส้นเป็นภาพ ด้วยการทำภาพให้มีมิติและสีสัน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสี ( CMYK Mode )
 • ระบบสีในโปรแกรม Illustrator ( Color Mode ) และ วิธีการใส่สีให้กับวัตถุ
 • การทำสีให้มีมิติด้วย Gradient , Blend และ Mesh
 • การทำภาพโปร่งแสง ( Transparency ) ทั้งในรูปแบบของ Blending Mode , Isolate Blending Mode

ใช้สีอย่างไรให้น่าสนใจ

ครั้งที่ 6.

การทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร และ ข้อความ

 • รู้จักเครื่องมือสร้างข้อความและทิศทางการเรียงตัวของตัวหนังสือ
 • การสร้างข้อความแบบต่าง ๆ เช่น สร้างข้อความบน Path, ในกรอบสี่เหลี่ยม , ในวัตถุปิด( Closed Object )
 • การจัด Lay out ในแบบต่าง ๆ

เทคนิคการใช้ตัวอักษรให้น่าสนใจ

ครั้งที่ 7.

การจัดการหน้า Layout  และ การใส่ลูกเล่น ( Effect )

 • รู้จักการทำงานของ Layer
 • การ Import ไฟล์ภาพเข้ามาใช้
 • การสร้างเส้น Path อัตโนมัติจากภาพที่นำเข้ามาใช้ ( Auto Trace )
 • อุปกรณ์ช่วยสำหรับการทำงานใน Layout และ การใช้ Action
 • การใส่ลูกเล่นด้วยการบิดรูปร่างแบบน้ำวน( Twist Tool ) , บิดรูปร่างด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Liquify Tool และ บิดรูปร่างในกรอบแบบ Envelope Distort
 • การใส่ลูกเล่นด้วย Filter และ Effect

การใส่ลูกเล่นด้วยการใช้ Style , Symbols, Appearance Palette และ Plug-In

ครั้งที่ 8-9

ทดลองสร้างงานด้วย Adobe Illustrator และเรียนรู้ โปรแกรม Adobe Page Maker

 • ทดลองสร้างงานสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Illustrator
 • รู้จัก โปรแกรม Adobe Page Maker 7 และดูความแตกต่างในขั้นตอนการทำงานระหว่าง Adobe Page Maker และ Adobe Illustrator

ครั้งที่ 10

วิธีการนำเสนองาน และ เทคนิคเพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

 • การนำไปใช้ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ความสำคัญของ Artwork และการเตรียม Artwork

เทคนิคเพิ่มเติมจากวิทยากร

 

หมายเหตุ  : ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร โดยไม่แจ้งล่วงหน้า