โหลดโปรแกรมจาก pycharm

  1. ไปที่เวบ https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows
  2. เลือก Free, open-source
  3. ติดตั้งตามขั้นตอน