ตัวอย่างการใช้ Compare ในแบบ inline ASM

ตัวอย่างการใช้ Compare ในแบบ inline ASM
ตัวอย่างการใช้ Compare ในแบบ inline ASM

// COMPARE_REAL.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include “stdafx.h”

int main(int argc, char* argv[])
{
float x,y;
int Flag = 0;
x = 0;
y = 0;
while(true)
{
printf(“\nEnter X: “);
scanf(“%f”,&x);
printf(“Enter Y: “);
scanf(“%f”,&y);
_asm{
finit
fldz
fld DWORD PTR x
fcomp DWORD PTR y
fstsw AX
fwait
sahf
jb xly
je xeqy
mov Flag,2
jmp ex
xly:
mov Flag,0
jmp ex
xeqy:
mov Flag , 1
ex:
};
switch(Flag)
{
case 0:
printf(“X < y\n”);
break;
case 1:
printf(“X = y\n”);
break;
case 2:
printf(“X > y\n”);
break;

default:
break;
}
}

return 0;
}