ตัวอย่าง คลิปสอน online การสร้าง application with python