Web Design

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ ชลบุรี ( ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ )

หลักสูตร Professional Web Design

 

ภาพรวมของหลักสูตร

ต้นแบบของหลักสูตรด้าน Web Design ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย และหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำได้เองตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต อันได้แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web , การสร้างหน้า Web Pages , การทำแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า , ตลอดจนการนำ Web Site ของตนขึ้นไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื้นที่ Server นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ จากคณะวิทยากรมืออาชีพ

 

โปรแกรมที่ใช้อบรม

1. Adobe Photoshop 7       2. Adobe Image Ready 7                  3. Dreamweaver MX 2004

 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

 • ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต Web เทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้าง Web Site ของตนเอง เพื่อนำขึ้นไปใช้จริงบนอินเทอร์เน็ต และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้บริหารโครงการผลิต Web หรือ สร้างสรรค์งานออกแบบ Web Site ได้จริง
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 10 ครั้ง

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

x,xxx บาท   ( ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

 

การชำระเงิน 

1.       โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

2.       ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาหนองมน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี  275-1-02274-6 (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3879-7362)

3.       สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี

หรือ The Business Computer Centre Chonburi

Cancellation : กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเรียน  7 วัน

 

 

ครั้งที่ 1 กำหนดแนวคิดและวางแผนเพื่อการผลิต Web Site ให้ประสบความสำเร็จ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ Web Site
 • โครงสร้างการทำงานด้าน Web Development
 • การกำหนดแนวคิดในการผลิต Web Site
 • การเขียน Site Map และ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

เริ่มต้นกับขั้นแรกของการสร้าง Web Graphics ด้วย Photoshop 7

 • เข้าใจหลักการใช้งาน Photoshop เพื่องานออกแบบ Web
 • ฝึกใช้อุปกรณ์หลัก (Toolbox) และอุปกรณ์เสริม (Option,Palette และ Menu Bar ) เพื่อสร้างและตกแต่งภาพ
 • เรียนรู้อุปกรณ์ในกลุ่มของการ Selection แบบต่างๆ
ครั้งที่ 2 เข้าสู่การพัฒนาทักษะการใช้ Photoshop 7

 • เพิ่มพูนทักษะการสร้างภาพได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วย Path
 • เรียนรู้เทคนิคการซ้อนและตัดต่อภาพด้วย Layers
 • การตกแต่งภาพ และใส่ Effect บน Layers
ครั้งที่ 3 ทดลองสร้างหน้า Homepage , Logo และปุ่มให้กดบน Web

 • การสร้างลูกเล่น Effect ชั้นสูง ด้วย Menu Image,Filter..etc
 • ทดลองสร้าง Graphic สำหรับหน้า HomePage
 • การสร้าง Background สำหรับ web แบบต่างๆ
 • การสร้างปุ่มสำหรับกด (Button Interface)
ครั้งที่ 4 เตรียมภาพ Graphic เพื่อนำขึ้นใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งาน Adobe Photoshop 7 ร่วมกับ Dreamweaver MX 2004

 • เตรียมภาพที่ออกแบบไว้ส่งต่อไปใช้จัดหน้า HTML
 • เทคนิคการ Save ภาพเพื่อให้ Web Graphic Load ได้เร็วแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพและความสวยงาม
 • เทคนิคการจัดระบบข้อมูล Graphics บน Web Server
 • ทดลองจัดหน้า HTML อย่างง่ายด้วย Dreamweaver MX 2004
ครั้งที่ 5 เริ่มต้นออกแบบหน้า Web และการจัดการภายใน Web Site

 • การจัดการโครงสร้าง Folder ( สร้าง Web Page ใหม่, สร้าง-ลบ folder ใหม่ และ การเปลี่ยนชื่อ file, การเพิ่ม-ลบ Font )
 • ฝึกใช้พื้นที่ทำงาน (work space) , อุปกรณ์หลัก (Toolbox) และอุปกรณ์เสริม (Panels และ Property inspector )
 • เรียนรู้อุปกรณ์ในกลุ่มของการใส่รูปภาพ,การใส่สี หรือ การนำภาพมาเป็น Background , การพิมพ์ตัวอักษร และการจัดรูปแบบของข้อความ
 • วิธีการสร้างตาราง, ปรับแต่งคุณสมบัติของตาราง และ การประยุกต์ตารางเพื่อการจัดรูปแบบหน้า
 • การพิมพ์ตัวอักษร และการปรับแต่งตัวอักษร ( CSS Fonts )
ครั้งที่ 6

 

การจัดหน้าอย่างอิสระ , สร้าง Link และการออกแบบปุ่มกระพริบ

 • การจัดหน้าด้วย Layout View
 • การทำ Link ที่ภาพและ Text เพื่อเชื่อมโยงไปยังWeb Page อื่นๆ, Email, WWW. และเพื่อการ Download
 • เทคนิคการทำ Java script Rollover Button
ครั้งที่ 7 การสร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า , สอบถามข้อมูล และ เติมแต่งเทคนิคให้ Web น่าสนใจ ด้วย Frame

 • สร้าง CGI-Form สำหรับสั่งซื้อสินค้า หรือ แบบสอบถามชนิดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บ เพื่อการประยุกต์ใช้
 • การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ ผ่านระบบ Form to Mail
 • เทคนิคการสร้าง Frame ชนิดต่างๆ เพื่อเสริมการทำงานของ Web
 • การใช้งานคำสั่ง Java Script แบบอัตโนมัติด้วย Cyber Object เช่น การทำตัวหนังสือวิ่ง, การทำ Pop Up Links
ครั้งที่ 8 การทำงานของ Layer ร่วมกับ Bahavior และการออกแบบภาพเคลื่อนไหว( Image Ready 7 ) และการออกแบบ Banner โฆษณา

 • การสร้างหน้า Web เทคนิคพิเศษแบบต่างๆด้วย Dynamic HTML
 • การใช้งาน Bahavior แบบต่างๆ เช่นการเปิด Pop Up Window,การสั่ง Alert Message,การควบคุมการเคลื่อนที่ของภาพเคลื่อนไหว
 • เข้าใจกับหลักและวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว Adobe Image Ready
 • เติมแต่งสีสรรให้ Web Site ด้วยภาพเคลื่อนไหวด้วย Image Ready 7
 • การสร้างแถบป้ายโฆษณา (Banner) ด้วย Image Ready 7
ครั้งที่ 9 การจดทะเบียน Domain Name , การเช่าพื้นที่ Server และการ Upload งานขึ้นใช้จริงบน Web Server

 • วิธีการและขั้นตอนการจดทะเบียน Domain Name ด้วยตัวเอง .com .net .org และการจดทะเบียน .th
 • หลักการในการเช่าและเลือกใช้ Web Server สำหรับ Web Site และธุรกิจแต่ละประเภท
 • Upload Web ขึ้นไปใช้จริงบนอินเทอร์เน็ต
 • การแก้ไขและตรวจสอบ Bug (ส่วนผิดพลาด) ใน Web Server
ครั้งที่ 10 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ตรวจสอบผู้เยี่ยมชม Web และการทำงาน Back Office ของการออกแบบ Web รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ

 • การเขียน Meta Tag (Source Code) เพื่อให้ Search Engine มองเห็น Keywords และ Description เหนือ Web ของคู่แข่ง
 • เทคนิคการประชาสัมพันธ์ Web ผ่าน Search Engine อันได้แก่ Yahoo , AltaVista , Lycos , Hotbot
 • การนับจำนวนและตรวจสอบสถิติผู้เข้าชม Web (Counter)
 • เทคนิคด้าน DHTML , Template และ Libraly
 • สรุปและเสนอแนะเทคนิคพิเศษจากประสบการณ์ของวิทยากร