ASP.NET (Web Application)

ASP.NET (Web Application)
ASP.net (Web Application)

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Web Application โดยใช้ภาษา ASP.NET เป็นการเขียน Application ที่สามารถรันในแบบ Server หรือที่เราเรียนว่า Web Server เช่น การทำระบบ registration การทำระบบ Account management หรือ อื่นๆ ซึ่งเป็น Application ที่ทำงานผ่านระบบ internet

ส่งที่ได้รับจากการเรียน

ผู้จบหลักสูตรมีความเข้าใจ และหลักการทำงานของภาษา ASP.net  และสามารถนำ Code ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในหน่วยงานได้ ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 24 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 8 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

x,xxx บาท (ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

สาขาหนองมน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี 275-1-02274-6

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455) สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม

โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี หรือ The Business Computer Centre Chonburi

 

เนื้อหาหลักสูตร                                                                        24  ชม. เรียนครั้งละ 3 ชม.

วันที่ 1. –         เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม ASP.net (Visual studio)

–         เรียนรู้การหลักการ dynamic Web applications , .NET Framework

–         การเขียน Code แบบง่าย และ การใช้งาน Visual Studio Express 2012 IDE

–         ทดลองสร้าง เวบของตัวเอง

–         เขียน code ตามตัวอย่าง

วันที่ 2. –         ทดลองเขียน code (CodeBehind)

–         ศึกษาโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบ C#

–         Events การเขียน code เพื่อรองรับ Events ต่างๆ

วันที่ 3. –          UserControls – Introduction

–         ศึกษาการใช้ UserControls  ต่างๆ เพื่อกำหนดการแสดงผล

–         เขียน code เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ Page และ Event ต่างๆ

วันที่ 4. –         Events in UserControls
วันที่ 5. –         Validation

–         RequiredFieldValidator

–         CompareValidator

–         RangeValidator

–         RegularExpressionValidator

–         CustomValidator

วันที่ 6. –         Introduction to caching

–         OutputCache

–         OutputCache – more examples

–         OutputCache – Substitution

–         Object caching

วันที่ 7. –         Cookies

–         Sessions

–         ViewState

วันที่ 8. –         Sending e-mails with ASP.NET

–         FileUpload control

–         MySQL – Getting started

–         MySQL – First access

–         MySQL – Data Binding