หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของระบบและการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐาน  ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแผนและมาตรการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
 2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  เข้าใจถึงศักยภาพ และประโยชน์  ของการใช้ข่าวสารข้อมูล
 3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการใช้ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในงานพิมพ์  งานคำนวณ  และการนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

ขอบเขตกรอบเนื้อหาขอบเขตของหลักสูตรมีดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Windows
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  Word
 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  excel
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft  PowerPoint
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Internet , E-mail
  (รายละเอียดดูได้ที่ภาคผนวกท้ายหลักสูตรนี้)

เวลาฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น                                                                30        ชั่วโมง

วิธีการ

–   บรรยาย  ฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นข้าราชการที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาก่อน
 2.  เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอกหลักสูตรและมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เงื่อนไขการฝึกอบรม

 1. ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม และมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลตามหลักสูตรนี้  จะต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  สามารถผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของคะแนนทดสอบทั้งหมด
 2. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร