คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ วินโดว์

 ภาพรวมของหลักสูตร  

เป็นโปรแกรมเริ่มต้นการทำงานของระบบต่าง ๆ ใน Windows ซึ่งใน Windows จะมีไอคอนและโปรแกรมต่าง ๆ อยู่มากมาย ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Windows ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการเปิดโปรแกรมอื่น ๆ การบันทึกข้อมูลใน Windows การลบทิ้งข้อมูล การสร้างไฟล์ การย้ายไฟล์ และการFormat แผ่น Disk   เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังจะได้เรียนรู้การเปลี่ยน Wallpaper และ Screen Saver เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณให้ดูน่าใช้มากขึ้น & ; ; nbsp;                     

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ผู้จบหลักสูตรการอบรมเข้าใจหน้าที่ ส่วนประกอบ ประเภทของไอคอนและหน้าต่าง ของ Windows
2. ผู้จบหลักสูตรการอบรมเข้าใจถึงหน้าที่ของโปรแกรมวินโดว์มากขึ้น
3. ผู้ไม่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมไป แล้ว หากยังไม่เข้าใจสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้
ฟรีตลอด 1 ปี เต็ม
4. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนชั่วโมงการเรียน

หลักสูตร 15 ชั่วโมง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมงเต็ม จำนวน 4 ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน

 x,xxx บาท  (ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษี)

การชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา หนองมน ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
2. เลขที่บัญชี  275-1-02274-6 (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 0-3848-9455 )
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชลบุรี
หรือ The Business Computer Centre Chonburi

** กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนการเรียน 7 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

** ทางโรงเรียนฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 ครั้งที่ 1
 • Introduction of Computer
  – ความหมายของคอมพิวเตอร์
  – ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  – ส่วนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร์
  (เคส / จอภาพ / คีย์บอร์ด /เมาส์)
  – ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  (ฮาร์ดแวร์ / ซอฟแวร์)
  – ส่วนประกอบของหน้าจอ (Desktop)
  – ส่วนประกอบของ Start Menu
  – ส่วนประกอบของหน้าต่างการทำงาน (Windows)
  – คุณสมบัติสำคัญของโปรแกรมต่าง ๆ
  – การตรวจสอบขนาดของ Hard disk และคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
 ครั้งที่ 2
  • การปรับแต่งหน้าตาของ Windows
   – การปรับแต่ง Display
   – การปรับแต่ง Taskbar และ Start Menu
   – การจัดแต่ง Icon ที่ Desktop
   – Shortcut ที่ Desktop
   – Folder ที่ Desktop
  • Control Panel
   – คุณสมบัติโดยรวมของ Control Panel
   – การเปลี่ยนคุณสมบัติของ Keyboard & Mouse
   – การตั้งวันที่/เวลา/และ Time Zone
   – การติดตั้ง (Install) และถอดถอน (Remove) โปรแกรม
 ครั้งที่ 3
 • การจัดการระบบ File และ  Folder
  – หน้าต่าง My Computer
  – การจัดเรียง Icon/File/Folder
  – การสร้าง/การลบ File & Folder
  – การคัดลอก/การวาง/การตัด File & Folder
  – การสร้าง Shortcut
  – การส่งข้อมูลไปแหล่งอื่น ๆ
  – การบีบอัด (Compress) และการแตก (Extract)
  – การค้นหา File & Folder
 • การดูแลรักษาเครื่อง
  – การสร้างผู้ใช้รายใหม่
  – การใช้โปรแกรม Recycle Bin
  – การตั้งค่าและดูแล ถังขยะ (Recycle Bin)
  – การกู้ข้อมูลและลบข้อมูลถาวรจาก Recycle Bin
  – การลบ ไฟล์ขยะ ที่ฝังตัวอยู่เครื่อง
 ครั้งที่ 4
 • การทำความสะอาดพื้นที่ฮาร์ดิสก์
 • การจัดระเบียบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
 • การสำรองข้อมูล
 • ทบทวนทั้งหมดสอบปิดคอร์ส