วิชาที่เปิดสอน

MS-office 365 : Basic Ms-office

  1. Ms-Word
  2. Ms-Excel
  3. Ms-PowerPoint
  4. Ms-Note
  5. MS-Access